ورود

علیرضا حاتمی منفرد

کارشناس ارشد مهندسی خوردگی

مدرس انجمن خوردگی ایران

عضو کمیته فنی تدوین استانداردها در اداره استاندارد ایران