ورود

تقویم آموزشی سال 1399

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره مدت دوره هزینه(تومان) مدرس
PT-99022 تست مایعات نافذ PT Level I&II 27 فروردین 99 29 فروردین 99 3 روز 500,000 محمد گنجی
UT-99024 تست اولتراسونیک UT Level I&II 27 فروردین 99 25 اردیبهشت 99 10 روز 1,590,000 محمد گنجی
MT-99022 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 03 اردیبهشت 99 05 اردیبهشت 99 3 روز 500,000 محمد گنجی
RT-99021 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 10 اردیبهشت 99 18 اردیبهشت 99 5 روز 890,000 امین گودرزی
CW-99028 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 24 اردیبهشت 99 22 خرداد 99 8 روز 1,250,000 محمد گنجی
VT-99028 تست چشمی VT Level I&II 24 اردیبهشت 99 22 خرداد 99 8 روز 1,250,000 محمد گنجی
PT-99023 تست مایعات نافذ PT Level I&II 31 اردیبهشت 99 02 خرداد 99 3 روز 750,000 محمد گنجی
MT-99023 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 07 خرداد 99 09 خرداد 99 3 روز 750,000 محمد گنجی
RT-99022 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 21 خرداد 99 29 خرداد 99 5 روز 1,050,000 امین گودرزی
UT-99025 تست اولتراسونیک UT Level I&II 28 خرداد 99 26 تیر 99 10 روز 1,950,000 محمد گنجی
VT-99029 تست چشمی VT Level I&II 01 مرداد 99 23 مرداد 99 8 روز 1,250,000 محمد گنجی
CW-99029 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 01 مرداد 99 23 مرداد 99 8 روز 1,250,000 محمد گنجی
PT-99024 تست مایعات نافذ PT Level I&II 01 مرداد 99 03 مرداد 99 3 روز 750,000 محمد گنجی
MT-99024 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 08 مرداد 99 10 مرداد 99 3 روز 750,000 محمد گنجی
RT-99023 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 15 مرداد 99 23 مرداد 99 5 روز 1,050,000 امین گودرزی
UT-99026 تست اولتراسونیک UT Level I&II 29 مرداد 99 27 شهریور 99 10 روز 1,950,000 محمد گنجی