ورود

تقویم آموزشی سال 1398

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره هزینه(تومان) مدرس
PT-98018 تست مایعات نافذ PT Level I&II 25 اردیبهشت 98 27 اردیبهشت 98 500,000 محمد گنجی
CW-98022 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 26 اردیبهشت 98 17 خرداد 98 900,000 محمد گنجی
VT-98022 تست چشمی VT Level I&II 26 اردیبهشت 98 17 خرداد 98 900,000 محمد گنجی
MT-98018 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 01 خرداد 98 03 خرداد 98 500,000 محمد گنجی
RT-98017 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 09 خرداد 98 17 خرداد 98 700,000 امین گودرزی
UT-98020 تست اولتراسونیک UT Level I&II 30 خرداد 98 04 مرداد 98 1,500,000 محمد گنجی
WP-98012 تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری 12 تیر 98 14 تیر 97 600,000 محمد گنجی
PT-98019 تست مایعات نافذ PT Level I&II 09 مرداد 98 11 مرداد 98 500,000 محمد گنجی
VT-98023 تست چشمی VT Level I&II 10 مرداد 98 01 شهریور 98 900,000 محمد گنجی
CW-98023 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 10 مرداد 98 01 شهریور 98 900,000 محمد گنجی
MT-98019 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 16 مرداد 98 18 مرداد 98 500,000 محمد گنجی
RT-98018 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 24 مرداد 98 01 شهریور 98 700,000 امین گودرزی
UT-98021 تست اولتراسونیک UT Level I&II 07 شهریور 98 12 مهر 98 1,500,000 محمد گنجی