ورود

محتوی دوره :

 

·        شناخت لوله ها

-         شناخت لوله ها

-         لوله و تيوب و نمونه جداول ابعادي لوله ها و تيوب ها 

-         روش هاي ساخت لوله (لوله هاي درزدار و بدون درز) 

-         لبه سازي لوله ها (end preparation)

-         روش هاي اتصال دو لوله

-         لوله هاي فولادي متداول در صنعت نفت  

-         استانداردهاي كاربردي متريال لوله ها

-         استانداردهاي كاربردي ابعادي لوله ها

-         نقشه كشي لوله ها

·        شناخت اتصالات

-         دسته بندي كلي اتصالات

-         لبه سازي اتصالات جوشي سر به سر

-         زاويه جوشي  butt welded elbow

-         خم كاري لوله ها و تيوب ها   pipe & tube bending

-         زانوي تاجي miter 

-         انشعاب گيري   branching

-         انواع سه راهي ها  branch via tee

-         انشعاب گيري با استفاده از چهار راهي branch making via cross

-         انشعاب گيري توسط اتصالاتي كه روي لوله مي نشيند branch making via weld on forged fitting

-         انشعاب گيري به روش اتصال دو لوله Branch via pipe to pipe connection

-         كاهنده با اتصال جوشي  reducer–butt welded

-         كلاهك با اتصال جوشي cap–butt welded

-         اتصالات جوشي ساكتي socket welding fitting

-         انواع اتصالات ساكتي  

-         اتصالات رزوه اي يا دنده اي threaded fitting 

-         انواع اتصالات رزوه اي يا دنده اي

-         روش هاي توليد  

-         استانداردهاي كاربردي متريال در اتصالات

-         استانداردهاي كاربردي ابعادي در اتصالات

-         اندازه گذاري و تمرين هاي ترسيمي  

·        شناخت فلنج ها

-         فلنج ها

-         شناخت رده هاي فشاري(

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :