ورود

بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس استاندارد API 580

محتوی دوره :

  • معرفی بازرسی بر مبناي ریسک و استانداردهاي مربوطه
  • دلایل، الزامات و مزایاي استقرار RBI
  • پیش نیازهاي سازمانی جهت اجراي RBI
  • راهکارهاي عملی جهت اجراي RBI
  • آشنایی با تکنیک‌هاي آنالیز احتمال و پیامد ازکارافتادگی
  • تأثیر پارامترهاي HSE بر برنامه‌ریزي پلان‌هاي بازرسی
  • آشنایی با آنالیز ریسک و طبقه‌بندي تجهیزات صنعتی
  • طراحی استراتژي‌هاي بازرسی و بهینه‌سازي بازه‌هاي بازرسی و نگهداري
  • به کارگیري تکنیک‌هاي مدیریت و تخفیف ریسک
  • معرفی نرم افزارهاي RBI

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

بازرسان فنی، مهندسین تستهاي غیر مخرب، مواد و خوردگی، ایمنی 

مدیران HSE مسئول در طراحی، نگهداري، بازرسی و حفظ ایمنی سیستم خطوط لوله