ورود

محتوی دوره :

کلیات
آشنائی با تکنولوژی جوشکاری در ساخت 
آشنائی با اصول فرایندهای جوشکاری
آشنائی تجربی فرایندهای جوشکاری 
اصول جوشکاری تخصصی
آشنائی تجربی فرایندهای جوشکاری
بازرسی جوش
تنش های پسماند و اعوجاج های جوشی
آشنائی عملی با روشهای جوشکاری
جمع بندی دوره، پرسش و پاسخ

طول دوره :

12 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین صنعت که بنحوی در ارتباط با طراحی و ساخت سازه های جوشی میباشند