ورود

بازرسی و تعمیرات تجهیزات فرآیندی ویژه تعمیرات اساسی بر اساس استاندارد ASME PCC-2

محتوی دوره :

- مفاهیم پیش نیاز استانداردی

- مفاهیم پیش نیاز استانداردی کدهای API 510 و API 570 در زمینه تعمیرات

- تعمیرات بوسیله جوش

- تعمیرات مکانیکی

- تعمیرات غیر فلزی و پوششی

- آزمون‌ها و تست‌ها

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

کلیه مهندسین،کارشناسان متالورژی، بازرسی فنی، خوردگی و  مهندسین تعمیرات در صنایع نفت،گاز، پالایشی و پتروشیمی