ورود

محتوی دوره :

بخش تئوری:

 • آشنائی با اتصالات جوشی و کلیاتی در خصوص روشهای جوشکاری با گاز محافظ- اهداف دوره و برنامه ارائه آن
 • تشریح روشهای جوشکاری با گاز محافظ (GMAW)، مزایا و محدودیت های فرآیند های GMAW
 • تشریح جوشکاری به روش مگ (MAG)  یا جوشکاری با گاز CO2
 • انواع گازهای محافظ در جوشکاری با گاز محافظ
 • انواع مانومتر، انواع میکسچر گاز، انواع تورچ در جوشکاری با گاز محافظ
 • کد فرآیندهایGMAW مطابق  استاندارد اروپائی EN
 • آشنایی با کنترل کیف و بازرسی جوش
 • تشریح جوشکاری به روش میگ (MIG)
 • تشریح انواع فیلر های مصرفی، کد شناسایی و محاسبه فیلرها مطابق استاندارد آمریکائیAWS
 • آشنائی با جوشکاری فولادهای زنگ نزن
 • تشریح روش اسپری و روش پالسی در جوشکاری مگ و میگ
 • تشریح روش جوشکاری تیگ (آرگون)
 • مزایا و محدودیت های فرآیند تیگ
 • آشنائی با جوشکاری فولادهای زنگ نزن
 • آشنایی با کنترل کیف و بازرسی جوش
 • آشنائی با جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم
 • جریان الکتریکی و قطبیت و جریان پالسی در  جوشکاری تیگ، سیستم فرکانس بالا (HF)
  بخش عملی:
 • آشنایی با کارگاه و دستگاههای مختلف جوشکاری، آشنایی با ایمنی در جوشکاری  آشنایی با تجهیزات و متعلقات فرآیند مگ، سیستم تغذیه (Wire feeder) و کپسول گاز
 • آشنایی با پارامترهای جوشکاری و نحوه شروع قوس در جوشکاری مگ
 • تعیین پارامترهای جوشکاری مگ برای یک جوش ساده
 • جوشکاری مگ یک جوش ساده روی ورق فولاد معمولی
 • تمرین جوشکاری رسوبی مگ روی یک ورق
 • تمرین جوشکاری رسوبی میگ روی یک ورق
 • تمرین عملی جهت جوشکاری فولادهای زنگ نزن
 • آشنایی با تجهیزات و متعلقات فرآیند تیگ، کپسول گاز
 • آشنایی با پارامترهای جوشکاری و نحوه شروع قوس در جوشکاری تیگ
 • تمرین عملی جهت جوشکاری روی یک ورق فولاد زنگ نزن
 • تمرین عملی جهت جوشکاری روی یک ورق آلیاژ آلومنیوم

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

علاقمندان به جوشکاری مگ و میگ MAG/MIG که با جوشکاری برق (الکترود دستی) آشنایی دارند.