ورود

محتوی دوره :

بخش تئوری:

کلیاتی در خصوص روشهای جوشکاری با گاز محافظ

آشنائی با آلیاژهای الومنیوم و ويژگی های جوشکاری آنها

اهداف دوره و برنامه ارائه آن- تشریح آلیاژهای مختلف آلومنیوم (ترکیب شیمیائی، کاربرد)

تشریح روشهای جوشکاری با گاز محافظ (GMAW)، مزایا و محدودیت های فرآیند های TIG و MIG

تشریح ویژگی ها و مشکلات جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم

تشریح جوشکاری به روش میگ (MIG)، - نقش گاز محافظ و انواع آن جوشکاری آلیاژهای آلومنبوم

انواع مانومتر، انواع میکسچر گاز، انواع تورچ در جوشکاری میگ و تیگ

تشریح جوشکاری به روش تیگ (TIG) - آشنایی با کنترل کیف و بازرسی جوش

تشریح نقش جریان الکتریکی و ولتاژ در جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم

روشهای جریان مستقیم و متناوب، روشهای اسپری و پالسی

ملزومات انجام جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم براساس استانداردهای AWS و  EN

بخش عملی:

آشنایی با کارگاه و دستگاههای مختلف جوشکاری

آشنایی با ایمنی در جوشکاری، آشنایی با تجهیزات و متعلقات فرآیند جوشکاری میگ

آشنایی با پارامترهای جوشکاری و نحوه شروع قوس در جوشکاری میگ

تعیین پارامترهای جوشکاری برای یک جوش ساده

آشنائی با انجام یک جوش ساده روی ورق آلومنیومی

تمرین جوشکاری رسوبی میگ روی یک ورق

آشنایی با پارامترهای جوشکاری و نحوه شروع قوس در جوشکاری تیگ

تمرین جوشکاری رسوبی تیگ روی یک ورق- تمرین جوشکاری اتصال بین دو ورق آلومنیومیتمرین جوشکاری اتصال بین دو لوله آلومنیومی

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

علاقمندان به جوشکاری مگ و میگ MAG/MIG که با جوشکاری برق (الکترود دستی) آشنایی دارند.