ورود

معرفی استانداردهای طراحی، ساخت و بازرسی

محتوی دوره :

آشنايي با انواع استانداردها و دامنه كاربرد هر يك از آنها (بين المللي، كارخانه‌اي و ...)
بررسي تفاوت‌هاي كد، استاندارد، مشخصات فني و قرارداد
بررسي تعابير واژه‌هاي حقوقي و فني استفاده شده در استانداردها
بيان نكات كاربردي در استفاده از استانداردها و كدها
آشنایی با specification و معرفی چند نمونه از آن
معرفي فشرده استانداردها و كدها مانند ASTM, ASME, AWS, EN, ISO, API, NACE
كنترل كيفيت با آزمون
كنترل ابزارهاي اندازه گيري و تجهيزات آزمايش (CME)
مفاهيم خطا و انواع آن(خطاي سيستماتيك، خطاي تصادفي و ... )
تعاريف اندازه شناسي(مترولوژي) و مفاهيم مطرح در استاندارد ISO10012 ( دقت، درستي، تكرارپذيري و ... )
آشنايي با مفهوم عدم قطعيت (U)
كاليبراسيون و دوره‌هاي زماني اعمال كنترل
آشنايي با معيارهاي صلاحيت آزمايشگاه و روش‌هاي مميزي آن
چگونگي بررسي كارايي سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه ISO/IEC17025
آشنايي با انواع آزمونهاي مخرب (آناليز شيميايي،كشش، سختي سنجي، ضربه، متالوگرافي و ... )
استانداردها و نكات كاربردي در اجراي آزمون‌هاي مخرب
نقش بازرس درانتخاب و اجراي درست آزمون مخرب
معرفي آزمون‌هاي پرتابل ( field testing)
نكات مهم در بررسي گزارش آزمون ( test report))
نكات مهم مربوط به حضور بازرس هنگام انجام آزمون مخرب

طول دوره :

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی در صنعت نفت و گاز

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی در صنعت نفت و گاز