ورود

محتوی دوره :

 ·        شناخت لوله‌ها

-         شناخت لوله‌ها

-         لوله و تيوب و نمونه جداول ابعادي لوله‌ها و تيوبها 

-         روش‌هاي ساخت لوله (لوله‌هاي درزدار و بدون درز) 

-         لبه سازي لولهها (end preparation)

-         روشهاي اتصال دو لوله

-         لولههاي فولادي متداول در صنعت نفت  

-         استانداردهاي كاربردي متريال لولهها

-         استانداردهاي كاربردي ابعادي لولهها

-         نقشه كشي لولهها

·        شناخت اتصالات

-         دسته بندي كلي اتصالات

-         لبه سازي اتصالات جوشي سر به سر

-         زاويه جوشي  butt welded elbow

-         خم كاري لولهها و تيوب ها   pipe & tube bending

-         زانوي تاجي miter 

-         انشعابگيري  branching

-         انواع سه راهيها  branch via tee

-         انشعاب گيري با استفاده از چهارراهي branch making via cross

-         انشعاب گيري توسط اتصالاتي كه روي لوله مينشيند branch making via weld on forged fitting

-         انشعاب گيري به روش اتصال دو لوله Branch via pipe to pipe connection

-         كاهنده با اتصال جوشي  reducer–butt welded

-         كلاهك با اتصال جوشي cap–butt welded

-         اتصالات جوشي ساكتي socket welding fitting

-         انواع اتصالات ساكتي  

-         اتصالات رزوه اي يا دنده اي threaded fitting 

-         انواع اتصالات رزوه اي يا دنده اي

-         روشهاي توليد  

-         استانداردهاي كاربردي متريال در اتصالات

-         استانداردهاي كاربردي ابعادي در اتصالات

-         اندازه گذاري و تمرينهاي ترسيمي  

·        شناخت فلنجها

-         فلنجها

-         شناخت رده هاي فشاري)

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :