ورود

بازرسی کالا و کنترل کیفیت

محتوی دوره :

- رویکردهای مدیریت کیفیت
- ISO 9001 استاندارد
- FFP
- تفاوت QA و QC
- بازرسی کاال شامل حین ساخت، پیش از حمل، بازرسی نهایی
- آشنایی با اصطالحات اینکوترمز
- انواع بازرسی
- تعریف استاندارد
- مدارک مرجع کنترل کیفیت
- طرح کیفی
- طرح کیفی
- کتابچه نهایی کیفیت
- جلسه PIM
- نمونه برداری و روش های آن
- کنترل مواد اولیه
- انواع متریال
- عدم انطباق
- گواهینامه کیفی
- کالیبراسیون
- آزمایشگاه کیفی
- کنترل کیفی ظاهری
- صالحیت نفر کنترل کیفی
- آزمون های غیر مخرب
- کنترل های ابعادی و ابزار بازرسی های ابعادی
- کنترل صافی سطح
- کنترل کیفی پوشش و رنگ آمیزی
- کنترل نشانه گذاری
- کنترل بسته بندی
- کنترل کمی
- آزمون های عملکردی
- اصول گزارش نویسی

طول دوره :

2 روز

مخاطبان دوره :