ورود

بازرس کارخانجات صنعتی API Plant

محتوی دوره :

 • مفاهیم استانداردی ( انواع استاندارد- واژگان استاندارد)
• مفاهیم پیش نیاز در طراحی و ساخت ظروف تحت فشار، سیستم لوله‌کشی و مخازن ذخیره
• آشنایی با کد API 510, 10th edition, 2014
• محاسبات بازه زمانی بازرسی داخلی و خارجی ظروف تحت فشار
• محاسبات بازه زمانی بازرسی شیرهای اطمینان تجهیزات و ظروف تحت فشار
• محاسبات عمر باقیمانده ظروف تحت فشار
• محاسبات MAWP ظروف تحت فشار
• تعویق بازه زمانی بازرسی
• الزامات کد ظروف تحت فشار برای Alterate و Rerate نمودن
• آشنایی با کد API 570 , last version
• کلاس‌بندی سیستم لوله کشی
• تعریف مدارهای لوله کشی
• محاسبات بازه زمانی بازرسی داخلی و خارجی و بازرسی CUI سیستم لوله کشی
• محاسبات بازه زمانی بازرسی شیرهای اطمینان متصل به سیستم لوله کشی
• محاسبات عمر باقیمانده سیستم لوله کشی
• محاسبات MAWP سیستم لوله کشی
• تعویق بازه زمانی بازرسی سیستم لوله کشی
• آشنایی با روش‌های بازرسی سیستم لوله کشی مدفون
• آشنایی با مکانیزم‌های تخریب عمده در سیستم لوله‌کشی
• انواع روش‌های تعمیراتی موقت در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی بر اساس API ، API 570, 510 و ASME PCC2
• انواع روش‌های تعمیراتی دایم در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی بر اساس API ، API 570, 510 و ASME PCC2
• آشنایی با مکانیزم‌‎های تخریب عمده در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی ومخازن ذخیره
• آشنایی با FFS مورد نیاز در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی بر اساس ASME FFS-1
• مخازن ذخیره:
• تعیین فواصل بازرسی
• ارائه روش‌های بازرسی مخازن ذخیره و الزامات مربوط به آن
• 2-1 بازرسی سیستم آب بندی سقف‌های شناور
• 2-2 بازرسی گرداب شکن‌ها
• 2-3 بازرسی همزن‌ها
• 2-4 بازرسی سیستم تخلیه آب باران
• 2-5 بازرسی FLOATING SUCTION و ...
• انجام تست‌های غیر مخرب اثر بخش جهت شناسائی آسیب‌ها
• الزامات مربوط به بازرسی مخازن عایق دار
• الزامات مربوط به پوشش‌های داخلی
• الزامات مربوط به حفاظت کاتدی کف مخازن
• الزامات مربوط به جوشکاری بر روي مخازن ذخیره
• الزامات مربوط به تعمیرات موقت و دائم بر روي مخازن ذخیره
• الزامات مربوط به نشست مخازن و تعمیرات لازم
• الزامات مربوط به تعویض کف مخازن
• الزامات مربوط به جابجائی مخازن ذخیره
• الزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی (Re_ rating& Alteration)
• الزامات مربوط به انجام تست

طول دوره :

10 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین بازرس فنی و  طراحان ظروف تحت فشار، سیستم لوله‌کشی و مخازن ذخیره - رشته‌های فنی مهندسی با سابقه مرتبط در بازرسی کارخانجات صنعتی