ورود

محتوی دوره :

-آزمون‌های غیرمخرب

-آزمون‌های غیرمخرب

-منابع پرتو در پرتونگاری صنعتی

-تجهیرات جانبی در پرتونگاری صنعتی

-اصول پایه پرتونگاری صنعتی و روش‌های پرتونگاری جوش

-کنترل کیفی دوربین‌های پرتونگاری صنعتی

-معیارهای حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری صنعتی

-حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری (کار عملی)

-حوادث پرتوی در مراکز صنعتی و مقابله با آن‌ها

-بهداشت حرفه‌ای

طول دوره :

6

مخاطبان دوره :