ورود

محتوی دوره :


مقدمه
آشنائی با تکنولوژی جوشکاری در ساخت مخازن
آشنائی با بازرسی جوش
اصول طراحی مهندسی
تحلیل تنش
تنش پسماند و خواص مواد
طراحی استاتیکی سازه های جوشی
تحلیل خستگی سازه های جوشی

طول دوره :

6 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان صنایع پتروشیمی، نیروگاهی و هوافضا