ورود

فرم درخواست همکاری

در صورت تمایل به همکاری با مجموعه نفتا صنعت لطفا نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید .

Writing: عالی خوب متوسط ضعیف
Listening: عالی خوب متوسط ضعیف
Reading: عالی خوب متوسط ضعیف
Speaking: عالی خوب متوسط ضعیف
Writing: عالی خوب متوسط ضعیف
Listening: عالی خوب متوسط ضعیف
Reading: عالی خوب متوسط ضعیف
Speaking: عالی خوب متوسط ضعیف