ورود

تست اولتراسونیک UT Level I&II

محتوی دوره :

 • مقدمه

 -تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

تاریخچه و دلایل استفاده از تست اولتراسونیک

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

-  SNT-TC-1A

 - سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • آزمون‌های غیر مخرب (VT,MT,PT,RT)

اصول

تکنیک‌ها

 - کاربردها

 • نوسان مکانیکی

تعریف نوسان و الزامات ایجاد نوسان

-  پارامترهای یک حرکت نوسانی (دامنه، فرکانس، طول موج و دوره تناوب حرکت نوسانی)انواع امواج صوتی

الاستیسیته و صلبیت

امواج صوتی طولی و عرضی

سایر امواج صوتی

-  سرعت امواج صوتی و عوامل تاثیرگذار بر آن

صوت پیوسته و صوت پالسی

 • پدیده‌های مرتبط با حرکت صوت

معرفی پدیده‌ها

برخورد نرمال صوت

امپدانس آکوستیک

برخورد زاویه‌ای صوت

 - قانون اسنل

 • تولید امواج اولتراسونیک

-  پدیده پیزوالکتریک

ضخامت و فرکانس کریستال پیزوالکتریک

 - انواع پروب‌ها

 • سیستم پالس اکو و تعریف PRF

 - انواع پروب‌ها

 • سیستم دسی‌بل
 • تضعیف صوت

-اثرات هندسی و واگرایی دسته پرتو صوت

تفرق صوت

-جذب انرژی صوت

 • روش‌های تست اولتراسونیک
 • پالس صوتی

-عوامل تاثیرگذار بر پهنای پالس صوتی

-حساسیت آشکارسازی

قابلیت تفکیک‌پذیری

 • انواع نمایش نشانه‌ها در تست اولتراسونیک

 -  A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, P-Scan, S-Scan,…

 تجهیزات تست اولتراسونیک

انواع بلوک‌ها

انواع دستگاه‌ها

انواع اتصالات کابل‌ها

 • آشنایی با دستگاه تست اولتراسونیک
 • کارگاه عملی بررسی صحت عملکرد دستگاه اولتراسونیک
 • کارگاه عملی پروب نرمال

کالیبراسیون

ضخامت‌سنجی

عمق‌یابی

تست تورق

 - سایزینگ عیوب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

نقطه ایندکس

-  بررسی انحراف از حالت قائم

 -  یافتن زاویه واقعی پروب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

کالیبراسیون مسافت

محاسبه فواصل

 - محاسبه محل انعکاس‌دهنده‌ها

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

-کالیبراسیون حساسیت و تنظیم دسی‌بل

 - رسم خط DAC

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

 - محاسبه نسبت ارتفاع اکوی دریافتی به خط مرجع

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

تنظیمات تست اولتراسونیک جوش

انواع اسکن

اکواستاتیک

 - اکودینامیک

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

-  ناپیوستگی‌های جوش و شکل اکوی آن‌ها

-  تغییر شکل اکوی ناپیوستگی‌های جوش در اکو دینامیک

سایزینگ ناپیوستگی‌ها

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

 - تست قطعات دارای جوش معیوب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

کالیبراسیون حساسیت بر اساس استاندارد AWS D1.1

تست قطعات دارای جوش معیوب

 • انتخاب پروب

انتخاب سایز پروب

انتخاب فرکانس پروب

 -  انتخاب زاویه پروب

 • استاندارد

-  استاندارد ASME Sec V

حد پذیرش ناپیوستگی‌های جوش بر اساس استاندارد AJSME Sec VIII

-  استاندارد AWS D1.1 و حد پذیرش مربوطه

 -  نحوه گزارش‌نویسی بر اساس استانداردهای ASME و AWS

طول دوره :

12 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی