ورود

محتوی دوره :

مقدمه
اصول طراحی پیشرفته
تحلیل تنش در جوش
تنش های پسماند و خواص مکانیکی جوش
تحلیل شکست درسازه های جوشی
طراحی پیشرفته خستگی سازه های جوشی
طراحی اتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه جوش
شبیه سازی کامپیوتری جوش
طراحی دینامیکی مخازن تحت فشار
متفرقه در خصوص طراحی

طول دوره :

6 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان صنایع پتروشیمی، نیروگاهی و هوافضا