ورود

بازرسی ارشد جوش مطابق استاندارد AWS QC-1

محتوی دوره :

 • مقدمه

 -         آشنایی با اصول فرآیندهای جوشکاری و برشکاری عمومی و پیشرفته

 • متالورژی جوش شامل

-         فولادهای کربنی

-         فولادهای پرآلیاژی 

 -         فلزات غیر آهنی

 • آزمون‌های غیر مخرب (VT,MT,PT,UT,RT)

-         اصول

-         تکنیک‌ها

 -         کاربردها

آزمون‌های غیر مخرب (ET,AET,LT,IR,PAUT/TOFD)

 -         تعریف و کاربردها

 • آزمون‌های مخرب

-         اصول

-         تکنیک‌ها

 -         کاربردها

 • کارگاه عملی آزمون‌های غیر مخرب

-         PT

-         MT

-         UT

-         RTI

-         PAUT

-         TOFD

 • کارگاه عملی فرآیندهای جوشکاری

-         SMAW

-         TIG

-         MIG/MAG

 -         SAW

 • دستورالعمل جوشکاری و تایید آن
 • تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب و بازرسین جوش
 • تضمین و مدیریت کیفیت، شامل

-         تدوین و برنامه‌ریزی کنترل کیفیت

-         کنترل مستندات

-         کنترل مواد مصرفی و اقلام و تجهیزات خریداری شده مرتبط با جوشکاری

-         کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط

-         کنترل فرآیند جوشکاری

-         کنترل کیفیت آماری

-         آنالیز روند انجام پروژه

-         کنترل و بررسی عدم انطباق‌ها

-         نظارت و آدیت

-         اقدامات اصلاحی

-         ثبت نتایج

  دستورالعمل‌ها و برنامه ایمنی و بهداشت محیط کار جوشکاری

 • مدیریت پروژه
 • برنامه آموزش و مدیریت پرسنل مرتبط با جوشکاری
 • ارزیابی عملکرد

طول دوره :

8 روز

مخاطبان دوره :

کارشناسان و بازرسان جوش و مسئولین واحدهای کنترل و تضمین کیفیت واحدهای صنعتی