ورود

بازرسی ظروف تحت فشار حین سرویس مطابق استاندارد API 510

محتوی دوره :

• معرفی انواع شیرهای اطمینان و اداوت تخلیه فشار
• مکانیزم عملکرد PSV-PRV-PSRV
• شیرهای اطمینان نوع وزنی، فنری و پایلوت
• مفاهیم فشار در ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی
• انواع مفاهیم فشاری در شیرهای اطمینان BP,MAOP,CDTP
• اصول سایزینگ بر اساس API 520- 521 و استانداردهای ASME Sec VIII و B31.3
• مفهوم Fire Case در اصول سایزینگ
• فشار تنظیمی شیرهای اطمینان بر اساس کدهای ساخت
• فشار تنظیمی در بویلرها
• انتخاب نوع شیر اطمینان
• علل بازرسی شیرهای اطمینان
• بازه‌های زمانی بازرسی بر اساس کدهای API Plant
• روال بازرسی و تنظیم شیرهای اطمینان
• فشار تظنیمی CDTP
• تست‌های عملکردی و نشتی
• میزان پذیرش تست نشتی بر اساس استانداردهای مختلف
• تست‌های مورد نیاز فنر
• تگ‌گذاری و بارگیری
• بازرسی ریم ونت ولو و ولوهای تنفسی مخازن ذخیره
• بازرسی دیسک‌های پاره شونده
• بازرسی آنلاین شیرهای اطمینان
• مدت دوره

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین بازرس فنی – تعمیرات و مهندسان طراح در رشته‌های فنی مهندسی با سابقه مرتبط