ورود

تست مایعات نافذ PT Level I&II

محتوی دوره :

 • مقدمه

-         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

-         تاریخچه و دلایل استفاده از تست مایعات نافذ و خاصیت موئینگی

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

 -      SNT-TC-1A

 -     سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • آشنایی با فرآیندهای مختلف تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط
 • مراحل کلی و تربیت انجام تست مایعات نافذ
 • تمیزکاری

-         موقعیت­‌های متفاوت تمیزکاری

-         تعریف آلودگی و دلایل برطرف شدن آن

-         انواع آلودگی­‌ها

-         روش‌­های رفع آلودگی

-         ملاحظات مهم در تمیزکاری

 • نفوذ مایعات نافذ

-         خصوصیات مایع نافذ

-         خواص فیزیکی مایع نافذ ( موینگی، نقش سطحی، خاصیت تر کنندگی سطح و ...)

-         روش­های اعمال مایع نافذ

-         انواع مایع نافذ براساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی

 • Dwell time

-         انواع Dwell time

-         عوامل موثر بر Dwell time

 • زدودن مایع نافذ اضافی

-         انواع مایعات نافذ براساس حذف مایع نافذ اضافی

-         عوامل موثر بر انتخاب مایع نافذ بر اساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی

-         مراحل روش Solvent Removable و مزایا و محدودیت­ها

-         مراحل روش Water Washable و مزایا و محدودیت­ها

-         مراحل روش Post Emulsified و مزایا و محدودیت­ها

-         خشک کردن پس از زدودن مایع نافذ اضافی

 • آَشکارسازی

-         خواص آشکارساز

-         انواع آشکارساز و مقایسه نسبت حساسیت آنها

-         نحوه اعمال و نکات اعمال آشکارساز

 • انواع روش­های مایعات نافذ براساس نحوه دیده شدن زیر نور مرئی و یا فرابنفش

-         روش Color contrast

-         روش Fluorescent

-         طیف امواج الکترومغناطیس و جایگاه نورفرابنفش در آن

-        منابع نورفرابنفش (UT)

 • نشانه‌­های قابل مشاهده در تست مایعات نافذ

-         True Indication

-         False Indication

-        Relevant

-         Non relevant indication

 • کنترل کیفیت مواد نافذ
 • کارگاه عملی بررسی، تشخیص و ارزیابی ناپیوستگی‌ها
 • مستندسازی و استاندارد

-         ثبت نتایج و گزارش نویسی

-         دستورالعمل، آزمایش مایعات نافذ

-         استاندارد

طول دوره :

3 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی