ورود

آشنایی با روشهای پیشرفته بازرسی غیر مخرب

محتوی دوره :

تست آرایه های فازی (PAUT)

-         اصول

-         کاربردها

-        مزایا و محدودیت ها

تست (TOFD)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست نشر صوتی (AE)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست الکترو مغناطیس (ET)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست ثبت خطوط میدان مغناطیسی (MFL)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست امواج هدایت شونده (Guidedwave)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست نشتی (LT)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست رادیوگرافی نوترونی (NR)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست آنالیز ارتعاش (VA)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

تست امواج مادون قرمز (IR)

-         اصول

-         کاربردها

 

-        مزایا و محدودیت ها

 

طول دوره :

2 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمونهای غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی