ورود

بازرسی بویلرها و کوره ها در زمان بهره برداری بر اساس استاندارد API573

محتوی دوره :

 • تعیین مبانی طراحی در کوره ها و بویلرها
 • انواع متریالهای رایج در بویلرها و کوره ها
 • مکانیزمهاي تخریب در بویلرها و کوره ها
 • نقش آب و روشهای کنترل مکانیزمهای تخریب ناشی از کیفیت آب بویلر
 • نقش عناصر موجود در سوخت بویلرها و کوره ها
 • روشهای بازرسی آنلاین در پیشگیری از مکانیزمهای تخریب مربوطه
 • تعیین بازه زمانی جهت بازرسی
 • ملاحظات ایمنی
 • مقدمات و آماده سازي سطوح جهت بازرسی
 • روشهاي بازرسی
 • بازرسی هاي پیش بینی نشده
 • روشهای تعمیراتی بر اساس استاندارد ASME PCC2
 • محاسبه حداقل ضخامت مجاز تیوبها بر اساس استاندارد API 530
 • معرفی استاندارد ASME Sec I – استاندارد ساخت بویلرها

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

کلیه مهندسین،کارشناسان متالورژی، بازرسی فنی، خوردگی. مهندسین تعمیرات ، بهره برداری  و متخصصان  مرتبط با بویلر ها و کوره های مواد نفتی