ورود

تربیت کارشناس کنترل کیفی در صنعت نفت و گاز

محتوی دوره :

- بازرسی کالا

- اصول خوردگی

- بازرسی رنگ و پوشهای صنعتی

- تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری

- استانداردهای کاربردی در صنعت نفت و گاز

- بازرسی تجهیزات دوار

 

طول دوره :

27

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی