ورود

مکانیزمهای تخریب تجهیزات فرآیندی API 571

محتوی دوره :

 

 • مفاهیم پایه شامل :
 • معرفی انواع فولادها و چدن هاریزساختارها
 • خواص مکانیکی و متالورژیکی فولادها
 • روشهای تولید و عملیات حرارتی فولادها
 • واژگان و مفاهیم استانداردی
 • معرفی جدیدترین مکانیزمهای تخریب تجهیزات فرآیندی ( شامل ظروف تحت فشار ، بویلر، کوره، مبدلهای حرارتی، مخازن ذخیره، سیستم لوله کشی و خطوط لوله )، و مشتمل بر 70 مکانیزم تخریب به صورت مدون بشرح:
 • شرح آسیب
 • مواد مستعد
 • فاکتورهای مهم
 • واحد ها وتجیهزات تحت تاثیر
 • ظاهر و شکل شناسی تخریب
 • بازرسی و پایش
 • روشهای پیشگیری و کاهش اثر
 • مکانیزمهای مرتبط
 • طبقه بندی و بررسی مکانیزمهای تخریب :
 • تغییرات متالورژیکی : گرافیته شدن، کروی شدن، پیر کرنشی
 • انواع گسیختگی ها و انفجار : پتویی شدن بخار، شوک حرارتی، احتراق و اشتعال گازهای غنی از اکسیژن،
 • انواع تردی ها : فاز سیگما ، تردی 885 ، تردی تمپر، شکست ترد
 • انواع خستگی: مکانیکی، القایی ، گرمایی
 • انواع ترک خوردگی ها : ترک بازگرمایش ، ترک DMWC
 • انواع خوردگی های عمومی : خوردگی زیرعایق CUI ، تخریب مواد نسوز، خوردگی آب خنک کننده، MIC ، جدایش آلیاژی
 • خوردگی های دمای بالا (سولفیده شدن، نیتریده شدن، کربوره شدن ، دکربوره شدن، گردشدن فلزی، خوردگی نقطه شبنم خاکستر سوخت )
 • مکانیزم های تخریب ترک القایی محیطی EAC : مشتمل بر 17 نوع ترک خوردگی تنشی  THSCC,HFSCC,LME,CSCC,PASCC,CLSCC,HIC,SOHIC,LME, HE,ASCC,..
 • مکانیزمهای تخریب مختص صنایع پالایشی
 • بررسی Failure Analysis و ریشه یابی موارد اتفاق افتاده در صنایع داخلی
 • ارائه روش گزارش نویسی
 • آشنایی با بازرسی بر مبنای ریسک RBI   بر اساس استانداردهای API 580 & 581,2008 و بررسی نقش مکانیزم های تخریب.
 • آشنایی با ارزیابی کارآمدی FFS مطابق استاندارد API 579-ASME FFS-1,2009 به همراه مثالهای عملی برای چندین مکانیزم تخریب

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

کلیه مهندسین،کارشناسان متالورژی، بازرسی فنی، خوردگی، مهندسین تعمیرات ، بهره برداری  و متخصصان مرتبط با تجهیزات فرآیندی در صنایع