ورود

بازرسی ظروف تحت فشار حین ساخت طبق استاندارد ASME Sec VIII

محتوی دوره :

 

· مقدمه ای بر استاندارد

- طبقه بندی استاندارد و انواع مستندات استاندارد

- واژگان استاندارد

- سیستم نامگذاری متریال بر اساس استانداردهای متریال ASTM و ASME

- تاریخچه ASME

- معرفی ASME BPVC 2017

- ساختار و Scope استاندارد ASME Sec VIII

- معرفی کامل انواع Division های استاندارد ASME Sec VIII و محدوده کاربری هر کدام

- ASME Code Exemptions

- طبقه بندی مخازن تحت فشار

- استانداردهای متریال SA-20 و SA-6 و مفهوم S-No

· Subsection A-Part UG

- مسئولیت های سازنده و بازرس تایید صلاحیت شده

- مراجع استاندارد

- متریال ساخت

- متریال مصرفی جوشکاری

- الزامات stud و Bolt

- الزامات Nut و washer

- روشهای ترکیبی ساخت ظروف تحت فشار

- کاربرد ترکیبی انواع متریال

- حداقل ضخامت ظروف تحت فشار

- دمای طراحی و انواع مفاهیم دما

- تعریف بار Loading

- فشار طراحی

- مفاهیم تنش طولی و محیطی و نقش آن در محاسبات ضخامت

- مفهوم فرمول محاسبات ضخامت بر پایه فرمول بارلو

- حداکثر تنش مجاز

- حد مجاز خوردگی C.A و نقاط آشکار ساز Telltale holes

- Lining

- محاسبات ضخامت پوسته های استوانه ای تحت فشار داخلی

- طبقه بندی انواع جوش

- راندمان اتصال

- کارگاه عملی J.E

- مفاهیم مورد نیاز رادیوگرافی در محاسبه راندمان اتصال

- مفهوم Mill Tolerance و استانداردهای مربوطه

- مفهوم Mill Factor و چگونگی تاثیر در محاسبات ضخامت

- مفهوم حداکثر فشار مجاز کاری MAWP

- استفاده از لوله یا تیوب به جای پوسته

- محاسبات ضخامت در انواع کلگی ها

- راندمان اتصال در انواع کلگی ها

- روشهای اتصال لوله و نازل به ظرف

- حداقل ضخامت گردن نازل

- الزامات LUG و متعلقات

- آزمون سطوح ورقها

- تعمیرات ورقها

- معرفی انواع ادوات کاهش فشار

- مفهوم حداکثر فشار تجمعی MAOP

- تلرانس فشار تست شیرهای اطمینان

- دیسک های پاره شونده

- ادوات کاهش فشار در مایعات

- فشار تنظیمی شیرهای اطمینان

- کارگاه عملی فشار تنظیمی شیرهای اطمینان

- مفهوم دمای تبدیل نرمی به تردی DBTT

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :