ورود

بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری API 653

محتوی دوره :

 

 •  تعیین فواصل بازرسی
 •  ارائه روشهای بازرسی مخازن ذخیره و الزامات مربوطه آن
 • بازرسی سیستم آب بندی سقف های شناور
 • بازرسی گرداب شکنها
 • بازرسی همزنها
 • بازرسی سیستم تخلیه آب باران
 • بازرسی FLOATING SUCTION و ...انجام تستهای غیر مخرب اثر بخش جهت شناسائی آسیبها
 •  الزامات مربوط به بازرسی مخازن عایق دار
 • الزامات مربوط به پوشش های داخلی
 • الزامات مربوط به حفاظت کاتدی کف مخازن
 • الزامات مربوط به جوشکاری بر روي مخازن ذخیره
 •  الزامات مربوط به تعمیرات موقت و دائم بر روي مخازن ذخیره
 •  الزامات مربوط به نشست مخازن و تعمیرات لازم
 •  الزامات مربوط به تعویض کف مخازن
 •  الزامات مربوط به جابجائی مخازن ذخیره
 •  الزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی (Re_ rating& Alteration)
 •  الزامات مربوط به انجام تست

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

کلیه مهندسین طراح مخازن ذخیره، مهندسین بازرسی فنی، کارشناسان تعمیرات و بهره برداری