ورود

بازرسی سیستم لوله کشی حین سرویس API 570

محتوی دوره :

• مفاهیم استانداردی ( انواع استاندارد- واژگان استاندارد)
• مفاهیم پیش نیاز در طراحی سیستم لوله کشی
• آشنایی با کد API 570 , last version
• کلاس بندی سیستم لوله کشی
• تعریف مدارهای لوله کشی
• محاسبات بازه زمانی بازرسی داخلی و خارجی و بازرسی CUI
• محاسبات بازه زمانی بازرسی شیرهای اطمینان
• محاسبات عمر باقیمانده سیستم لوله کشی
• محاسبات MAWP سیستم لوله کشی
• تعویق بازه زمانی بازرسی
• انواع روشهای تعمیراتی موقت در سیستم لوله کشی بر اساس API 570 و ASME PCC2
• انواع روشهای تعمیراتی دایم در سیستم لوله کشی بر اساس API 570 و ASME PCC2
• الزامات کد برای Alterate و Rerate نمودن
• آشنایی با روشهای بازرسی سیستم لوله کشی مدفون
• آشنایی با مکانیزمهای تخریب عمده در سیستم لوله کشی
• آشنایی با FFS مورد نیاز سیستم لوله کشی بر اساس ASME FFS-1

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین بازرس فنی و  طراحان سیستم لوله کشی- رشته های فنی مهندسی با سابقه مرتبط در بازرسی سیستم لوله کشی