ورود

محمد ابراهیمی

سطح  III طراحی و بازرسی سامانه های پوششی در صنایع نفت و گاز از TWI  انگلستان

عضو کمیته های تخصصی تدوین استاندارد بین المللی ایزو در ایران

مدرس دانشگاه و مدیر گروه مهندسی شیمی-صنایع شیمیایی و انجمن خوردگی ایران

مولف کتاب رنگهای صنعتی و خودرویی