ورود

مهدی پرتوی‌زاده

کارشناس ارشد مهندسی مواد

مهندسی بین المللی جوش (IWE) از انستیتوبین المللی جوش

مدرس دوره بازرسی اقلام فلزی