ورود

منوچهر تقوی

 

مولف  کتاب‌های "نکاتی کاربردی از استانداردهایASME و API" دو جلدی دستورالعمل جوشکاری و تست جوشکار، کلید الکترود

مدرس دوره‌های آشنایی با استانداردهای صنعت نفت و گاز، دستورالعمل جوشکاری، بازرسی مخازن تحت فشار و سیستم‌های لوله‌کشی صنعتی