ورود

شرکت نصب نیرو

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:

1- بازرسی رنگ و پوشش‌های صنعتی
2- بازرسی جوش سطح 1و2 (CWI)
3-تست ذرات مغناطیسی(MT)
4-تست مایعات نافذ(PT)
5-تهیه و تدورین دستورالعمل جوشکاری(WPS & PQR)