ورود

شرکت ایران ساسول

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:

1-بازرسی کارخانجات صنعتی API Plant
2-بازرسی سیستم لوله کشی حین سرویس مطابق API570

3-بازرسی ظروف تحت فشار حین سرویس مطابق API510

4- تست مایعات نافذ

5- تست ذرات مغناطیسی

6- بازرسی مخازن تحت فشار حین ساخت مطابق ASME Sec VIII

7-بازرسی مخازن ذخیره حین بهره برداری مطابق API653

8- مکانیزمهای تخریب تجهیزات فرآیندی مطابق API571