ورود

وحید عزیزخانی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

مدرس دروه آزمون التراسونیک پیشرفته PAUT & TOFD

سطح III التراسونیک پیشرفته (Phased Array)