ورود

ابراهیم خیر

سخنران کلیدی نوزدهمین کنگره جهانی خوردگی ICC در سال 2014 و معرفی به عنوان جوانترین رئیس جلسه در ادوار 57 ساله برگزاری کنگره (کره جنوبی)

مدرس رسمی دوره‌های بازرسی فنی ASME Sec VІІІ PIM-ASME PCC2-API510 570 573 653  

مهندسی بازرسی فنی از دانشگاه صنعت نفت