ورود

کامران خداپرستی

مدرس مورد تایید سازمان نظام مهندسی استان تهران

مدرس دانشگاه شیراز و دانشگاه سیستان بلوچستان

عضو کمیته ملی و فنی سازمان ملی استاندارد

عضو کمیته ملی استاندارد ISO در کارگروه تخصصی انتخاب مواد و تدوین 8 استاندارد بین المللی